Darmowa dostawa od 500,00 zł

Regulamin sklepu podologicznego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.podologiczny.pl
z 30.12.2022

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – to osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).

1.2. Przedsiębiorca –  to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.3. Spółka LNC - rozumiana jako LNC Jan Cyrulik i wspólnicy spółka jawna, z siedzibą w Żorach przy ul. św. Stanisława 17, Numer KRS - 0001006903, NIP - 6511743231, REGON - 52389009000000.

1.4. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta - przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z którymi zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.podologiczny.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.podologiczny.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy spółką LNC a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

11. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba fizyczna decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; Administratorem danych osobowych jest spółka LNC;

12. RODO –  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.sklep.podologiczny.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.sklep.podologiczny.pl, stanowi własność spółki:

LNC Jan Cyrulik i wspólnicy spółka jawna
ul. Świętego Stanisława 17
44-240 Żory
NIP: 6511743231
REGON: 52389009000000

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej,

b) Mozilla Firefox w wersji 4 lub nowszej,

c) Google Chrome, Safari, Opera, 

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółka LNC zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.podologiczny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, oraz dołączenie do formularza lub przesłanie skanu/skanów w formie plików dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności podologicznej lub o uzyskaniu wiedzy podologicznej, kosmetologicznej, lekarskiej.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Spółka LNC może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez spółkę LNC za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię spółki LNC,

d) nie dokonuje zakupów w sklepie internetowym,

e) działa w imieniu lub na rzecz konkurencji spółki LNC.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody spółki LNC.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla spółki LNC,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) nieudostępnianie własnego konta na potrzeby osób trzecich,

g) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na stronie internetowej www.sklep.podologiczny.pl są chronione prawem autorskim, które przysługuje właścicielowi strony. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody spółki LNC.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.podologiczny.pl, dokonać wyboru produktów oferowanych w sklepie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze spółką LNC Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia nr  ”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką pocztową lub odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym spółki LNC. Koszty dostawy wynoszą KOSZTY-WYSYLKI. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Koszty przesyłek nietypowych lub niestandardowych jak meble, sprzęt (fotele podologiczne, fotele kosmetyczne, szafki kosmetyczne i podologiczne, krzesła, wózki do pedicure) sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta z zagranicy podane są w opisach poszczególnych towarów i będą doliczone do wartości zamówienia po jego złożeniu, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu tych kosztów z Klientem.

5.3.  Spółka LNC dostarcza towar do klienta za pośrednictwem wybranego przez klienta podczas składania zamówienia przewoźnika / spedycji (kurier lub poczta) w oryginalnych opakowaniach i bez wad. Towar jest sprawdzony bezpośrednio przed zapakowaniem i wysyłką pod kątem jakości, ilości i sprawności (narzędzia, sprzęt).

5.4.  Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia na terenie Polski. W przypadku zamówień dotyczących towarów sprowadzanych z zagranicy w szczególności na indywidualne zamówienie klienta (np. fotele podologiczne, fotele kosmetyczne, szafki kosmetyczne i podologiczne, krzesła) Klient otrzymuje informację drogą telefoniczną lub pocztą e-mail co do terminu realizacji jego zamówienia. Termin dostawy w powyższym przypadku zależy od producenta zamówionego towaru. Lady's Nails Cosmetics nie odpowiada za spóźnienia przewoźników i spedytorów wynikłe z ich winy (warunki pogodowe, korki na drogach, uszkodzenie taboru transportowego).

5.5. Klient po otrzymaniu przesyłki powinien ją rozpakować w obecności doręczyciela. Należy sprawdzić kompletność i nienaruszalność opakowań produktów. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania lub produktu mogącego wskazywać na szkody powstałe w czasie transportu należy spisać „protokół szkody” oraz wpisać stosowną uwagę do listu przewozowego zabieranego przez kuriera. Protokół powinien być podpisany przez Klienta i doręczyciela. Protokół szkody jest jedną z podstaw do przyjęcia reklamacji i powinien być niezwłocznie przesłany do spółki LNC faksem lub inną drogą (np. scan dokumentu w poczcie e-mail sklep@ladys-nails.eu) „za potwierdzeniem odbioru”.

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.podologiczny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.Zamówienia zagraniczne muszą być opłcone w walucie EURO.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego (ING) 19 1050 1399 1000 0090 8190 0707,

b) przelewy zagraniczne w EURO na numer konta bankowego (ING) 86 1050 1399 1000 0090 8190 0665

c) płatnością w systemie elektronicznym P24, PayPal

d) wysyłka towaru za pobraniem, Klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki.
W przypadku gdy Klient nie odbierze paczki z zamówionym towarem :"za pobraniem" Sklep obciąży kupującego kosztami przesyłki zwrotnej (nieodebranej), oraz zastrzega sobie prawo wysłania nowej przesyłki tylko w przypadku zapłaty „z góry” na konto bankowe
(ING) 19 1050 1399 1000 0090 8190 0707 
Jeżeli Klient rezygnuje z takiej formy ponosi koszty przesyłki nieodebranej oraz zwrotnej do nadawcy oraz zgadza się na 14 dniowy termin uiszczenia należności. W przeciwnym razie sprawa zostaje przekazana do postępowania egzekucyjnego.VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres spółki LNC podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

    rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.sklep.podologiczny.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

    nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

    regulaminów, druków specyfikacji, kart charakterystyk, kart klienta, instrukcji zamawianych przez Klienta dla konkretnych celów.

    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

    towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; towarów sprowadzanych na zamówienie Klienta (np. fotele podologiczne, fotele kosmetyczne, szafki kosmetyczne i podologiczne, krzesła, wózki do pedicure).

    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dotyczy to otwartych pojemników kremów, balsamów, żeli, akryli, lakierów do zdobienia i malowania paznokci, masek pielęgnujących, peelingów, wosku, henny, klejów do rzęs i tipsów, zmywaczy, primerów, liquidów, odtłuszczaczy, płynów do dezynfekcji, chusteczek higienicznych, opatrunków, odciążeń indywidualnych, produktów jednorazowego użytku.

    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zużyciu; dotyczy to w szczególności precyzyjnych ostrzy narzędzi jak np. jednorazowe ostrza skalpeli chirurgicznych, dłut podologicznych i ostrzy cążek podologicznych, które na skutek użycia mogą ulec zniszczeniu.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

LNC Jan Cyrulik i wspólnicy spółka jawna
ul. Świętego Stanisława 17
44-240 Żory


7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany i zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu (karton tekturowy plus materiały amortyzujące np. styropian, folia amortyzująca). Jeżeli towar był dostarczony w oryginalnym opakowaniu, powinien być odesłany w tym samym opakowaniu.

7.6. Koszt opakowania, odesłania towaru do sprzedawcy i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

7.7. Wartość zwróconego towaru następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, po otrzymaniu nieuszkodzonego w transporcie towaru, na konto bankowe klienta. Klient nie wysyła towaru w opcji „za pobraniem”.

7.8.  Spółka LNC zwraca koszty najtańszej przesyłki oferowanej w sklepie. Dotyczy to kosztów przesyłki do klienta. Koszty przesyłki od Klienta do sklepu pokrywa Klient. Spółka LNC nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9.  Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. W szczególności gdy wada fizyczna zamówionego produktu nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,  lub gdy nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę, lub gdy nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę , albo gdy zamówiony produkt został wydany kupującemu w stanie niezupełnym. Podstawa prawna: art. 556 1 i 556 3 Kodeksu cywilnego.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Spółka LNC jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@podologiczny.pl. Spółka LNC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Spółka LNC nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Spółka LNC niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. A jeśli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania asortymentu, lub jeśli Klient życzy sobie zwrot pieniędzy, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

8.4.  Procedury reklamacyjne Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

a)  Wymiana lub naprawa towaru.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma prawo do wymiany wadliwych rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:
- byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru
albo
- w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

b)  Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta reklamujący rzecz u sprzedawcy w ramach rękojmi ma również prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
- Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny – np. poważne uszkodzenie silnika;
- żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).

c)  Okres rękojmi
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem towarów używanych, przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku. O skróceniu terminu Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta powinien zostać poinformowany przed zawarciem umowy.
Podstawa prawna: art. 556 2, 557 §1 i 568 Kodeksu cywilnego.

d)  Forma złożenia reklamacji
Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

e)  Termin złożenia reklamacji
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. Warto podkreślić, że nie skraca to w żaden sposób okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.
Podstawa prawna: art. 568 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego.

f)  Termin rozpatrzenia reklamacji
Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
naprawy towaru,
wymiany towaru na nowy,
obniżenia ceny towaru,
Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Podstawa prawna – art. 561 5 Kodeksu cywilnego.

g)  Koszty reklamacji
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie.
Podstawa prawna: art. 561 2 § 1 i 2, art. 561 3, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Spółka LNC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić spółkę LNC o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
LNC Jan Cyrulik i wspólnicy spółka jawna
ul. Świętego Stanisława 17
44-240 Żory, mailowo pod adres biuro@lnc.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Spółka LNC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Sposób realizacji gwarancji

10.1. Sprzęt znajdujący się w ofercie www.sklep.podologiczny.pl objęty jest 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym, chyba, że karta informacyjna produktu mówi inaczej. Wyjątek stanowi sprzęt używany, na który przysługuje 12 miesięczny okres gwarancyjny. W każdym z tych przypadków jako rozpoczęcie okresu gwarancyjnego liczy się dzień wydania towaru konsumentowi.

10.2.  Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego wadliwy sprzęt został wymieniony na nowy lub gdy dokonano istotnych napraw wymiany silnika, display / ekran dotykowy frezarek podologicznych, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia klientowi wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru podlegającego wymianie na skutek normalnego zużycia (elektroszczotki, łożyska, tuleje zaciskowe frezarek podologicznych, żarówki lamp, sprężyny lamp) czas gwarancji nie biegnie od nowa i jest usługą serwisową odpłatną.

10.3.  Gwarancją objęty jest oznakowany i zaplombowany sprzęt zakupiony w www.sklep.podologiczny.pl
Brak oznaczeń bądź zerwanie plomb oznacza utratę gwarancji.

10.4.  Dokument gwarancyjny (gwarancja + instrukcja obsługi) wydana jest wraz z towarem.

10.5.  Dostarczenie lub udostępnienie towaru.
Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta na poniższy adres:

LNC Jan Cyrulik i wspólnicy spółka jawna
ul. Świętego Stanisława 17
44-240 Żory 

lub do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru.
Jeżeli jednak z okoliczności (np. duże rozmiary rzeczy lub skomplikowany sposób montażu) wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi w domu.

10.6. Spółka LNC za pośrednictwem serwisu usuwa wady sprzętu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta. Wyjątek stanowi naprawa gwarancyjna lamp lub frezarek podologicznych, które wysyłane są bezpośrednio do producenta w Niemczech. Klient otrzymuje wtedy frezarkę zastępczą bez ponoszenia kosztów wynajmu tego sprzętu.

XI. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

11.1.  Akceptując zapisy regulaminu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez administratora danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

11.2  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

11.2.1 Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest LNC Jan Cyrulik i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Żorach, ulica św. Stanisława 17, 44-240 Żory. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się przez pocztę biuro@lnc.pl;

11.2.2  Podanie danych osobowych jest dobrowolne  ale niezbędne w celu prawidłowej obsługi zamówień na podstawie  art. 6 ust 1 pkt b;  

11.2.3  klient posiada następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art.15
  • prawo do sprostowania danych na podstawie  art.16
  • prawo do ograniczania przetwarzania na podstawie art. 18
  • prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20
  • prawo do sprzeciwu na podstawie  art. 21
  • prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu na podstawie  art. 22
  • prawo do usunięcia danych oraz wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 17.  

Dane klienta korzystającego z prawa do usunięcia danych zostają usunięte z bazy danych administratora w trybie natychmiastowym, jednak dokumenty dotyczące wcześniejszych transakcji będą przechowywane w archiwum administratora danych do przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za daną transakcję (art. 70 Ordynacji Podatkowej).

11.2.4  W przypadku nie wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowe dane te będą przechowywane przez okres: 

  • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za ostatnią transakcję zrealizowaną dla klienta w przypadku gdy transakcje były zawierane;
  • 5 lat licząc od daty ostatniego logowania klienta w przypadku gdy klient wykazuje aktywność w sklepie lecz nie dokonuje transakcji.

11.2.5  Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy spółką LNC a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument w sprawach spornych może zwrócić się również do Urzędu Rzecznika Praw Konsumenta UOKiK lub innej instytucji pozasądowej uprawnionej do rozstrzygania ew. sporów.


12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy spółką LNC a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę spółki LNC.


12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.


Przeczytaj informację dodatkową z tematem: Czy mogę zwrócić taki produkt?

XIII. Załącznik 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.

XIV. Załącznik 2 - Oświadczenie dla produktu PODOPHARM THERAPY VERRU SHOT® ACID LIQUID 4ml [PT 06].

XV.Załącznik 3 - REGULAMIN STRATEGII SELEKTYWNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MAREK BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ FIRMY HELLMUT RUCK GMBH

XVI.Załącznik 4 - REGULAMIN DYSTRYBUCJI SELEKTYWNEJ MARKI PODOPHARM®

XVII. Załacznik 5 - REGULAMIN PROGRAMU "NOVA ZA UŻYWANĄ"

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.93 / 5.00 1910 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-08
Super
2024-07-03
Szybko, bezproblemowo, profesjonalnie
pixel